En kyrka för alla?

I Aftonbladet debatt utropar Patrik Lindenfors, forskare i evolutionsbiologi, följande: Varför inte också välkomna muslimer – kyrktorn lämpar sig väl för böneutrop. Han fortsätter med “Eftersom jag inte tror på sådana här historier och aktivt förnekar kristendomen [—]”. Sedan försöker han ge sig in i en diskussion som han av naturliga skäl rejält trasslar in sig i därför att han helt enkelt inte har en susning om vad det är han försöker skriva om. Eftersom jag själv har skrivit flera förberedande forskningsrapporter i teologi/religionshistoria/religionsvetenskap så vet jag att det till god forskningsetik hör att man har väl underbyggda källor, inte bara om man går i polemik med något annat ämne som har direkta eller indirekta beröringspunkter till den egna forskningen, det gäller även för debattinlägg i Aftonbladet! Religion och evolution är två temata ämnen som har explicita beröringspunkter med varandra. Kan man verkligen blunda för en sådan sak om man är forskare i evolutionsbiologi?

Patrik Lindenfors skriver inte heller detta debattinlägg som privatperson för han är noga med att tala om att han är “forskare i evolutionsbiologi vid Stockholms universitet och författare till den nyutkomna barn- och ungdomsboken ”Gud finns nog inte”. I egenskap av att vara forskare i evolutionsbiologi, ett vetenskapligt ämne som står i direkt polemik med kreationismen och den kristna trosåskådningen, tar han sig då rätten att driva gäck med något han inte har kunskap om. Patrik skriver: “Är Jesus i vägen vid fredagsbönen kan man kanske hänga för ett skynke eller plocka ner honom. Kan ni tänka er en mer välkomnande gest gentemot nyinfl yttade muslimer? Och varför sätta gränsen vid muslimer?” och “I en del hinduiska tolkningar är Jesus gudomlig så man kanske kan samsas om krucifixet?“.

Vad Patrik än forskar om i evolutionsbiologin så är det tragiskt att se att det är hans personliga åsikter som kommer till uttryck vilka han tycks vilja befästa via sin positionsmakt som forskare. Omvänt vore det som att jag i egenskap av forskare i teologi skulle ge mig in i en debatt om evolutionsläran med ogrundade åsikter och infantila påpekanden utan att bry mig om hur evolutionsläran funkar just därför att jag aktivt förnekar den och av den orsaken inte har någon lust att lära mig den heller. Jag är rätt övertygad om att jag skulle bli rätt omtalad och min karriär ganska snabbt vara över.

Givetvis får man ha personliga åsikter om saker och ting – men i samma ögonblick som dessa uttrycks, bestyrks, och skrivs under i egenskap av att vara forskare, politiker, polis eller vilket yrke det nu än kan handla om så uttrycker man sig inte längre som privatperson, man ger sken av att vara sakkunnig genom att ge tyngd åt sina åsikter med en positionsmakt som inte ska motsägas. Det är ett mycket vanlig knep och snabbt genomskådligt.

Patrik borde istället berätta i vilka hinduiska tolkningar Jesus är så gudomlig att de kan dela på krucifixet eftersom detta, eller korset, egentligen inte är vad det bokstavligen ser ut att vara. Det är en symbol för något mycket djupare. Det har en innebörd som inte är förenlig med hinduism. I den koptiska kyrkan har cruxa ansata dessutom en egen bärande kraft. Vet Patrik det? Han borde vidare fråga sig vilken skillnad det är mellan en moské och kyrka. Han borde till och med fråga sig vad kyrkan har för innebörd, värde, och symbolik.

Om Patrik hade lagt ned lite möda på att sätta sig in i det han så enträget försöker att diskutera hade debattinlägget kunnat vara spännande och fruktsamt. Oavsett om man tror på någon form av skapelsemyt, evolution, eller big bang så betyder det inte att det andra faller utanför temata per automatik. Jag vill till exempel inte förneka big bang, tvärtom så tror jag på denna naturvetenskapliga teori även om det måste finnas en utlösande gnista från början, men det ger mig inte rätten att förneka, driva gäck, eller negligera andra människors övertygelser om de nu vore evolutionen eller skapelsmyterna. Sådant hör hemma i sandlådan, definitivt inte på något universitet!

Liknande poster:

One Comment Add yours

 1. Hej Lena,
  Tack för din kommentar på min artikel. Som du så riktigt skriver i början heter jag Patrik, inte Peter som du går över till i den senare delen av inlägget.

  Jag antar att du missade att jag tycker det är en utomordentligt dålig idé att omvandla kyrkor till moskéer. Det var därför jag skrev inlägget, för att påpeka det orimliga i att påstå att man driver en kyrka för alla.

  Om du undrar över Jesus i hinduismen kan du läsa här: http://en.allexperts.com/q/Hindus-946/Jesus-Hinduism.htm Jag har dock lärt mig om det hela i Indien, så mina källor är mestadels muntliga.

  Vad gäller mina kunskaper om kristendomen så är dessa alldeles utmärkta. Bara för att du inte håller med mig behöver du inte kalla mig infantil. Det man gör när man inte håller med någon är att syna argumenten, inte gå direkt på person.

  Hej Patrik, spännande att du valde att besvara mitt inlägg. Jag ser också att jag mycket riktigt givit dig nytt namn längre ned i posten, det är ändrat, men först vill jag reda ut en sak, jag skrev infantila påpekanden – infantil syftar tillbaka på att påpekandet är barnsligt och ska inte heller tolkas som något annat.

  Sedan – jag är faktiskt inte så säker på att jag verkligen missade ditt budskap i texten. Den innehåller återkommande kritik mot kyrkan som institution, mot kristendom som religion, dess innehåll och symbola. Förklara hur en person som i texten säger sig aktivt förneka kristendomen och menar att Kristi Himmelsfärd är symbol för godtrogenhet, egentligen vill belysa det orimliga i att påstå att man driver en kyrka för alla? Jag vill påstå att det ligger mer bakom denna artikel än vad du vill påskina därför att 1) Du hade överhuvudtaget inte behövt nämna helgden Kristi Himmelsfärd. 2) Du skulle inte ha kopplat denna till godtrogenhet som i förlängningen underförstått leder till att 3) alla som tror på Gud och Jesus Kristus är godtrogna och varken logiska eller trovärdiga 4) vilket du exemplifierar genom att kalla kyrkor för “gigantiska hus för att underlätta för prästerna att upprätta telepatisk kontakt med det utomvärldsliga väsen de kallar Gud.” Det bevisar din okunskap genom att du fortsätter med 5) Kyrkolokaler lämpar sig för övrigt väl för skolavslutningar och andra sammankomster. Och egentligen är inte själva byggnaden problemet. eftersom du säger att 7) Däremot kan religiösa symboler och präster kännas malplacerade i firandet. och väger detta mot 8) Behövs det förresten så många präster? De märks mest då de flockas runt skakade offer för katastrofer och olyckor. De menar förmodligen väl, men nog skulle väl välutbildade krishanterare vara lämpligare? De kan ge verklig vägledning ut ur kriser utan att locka med fagra löften om ett liv efter detta, något som prästerna rimligtvis inte har en aning om eftersom de själva aldrig dött.

  Du säger att dina kunskaper om kristendomen är alldeles utmärkta – jag vågar påstå det raka motsatta. Din text, oavsett om den är till för att provocera eller ej, avslöjar dig, inte minst hur du formulerar dina frågeställningar och på vilket vis du ställer dessa mot varandra. Om dina kunskaper vore så goda som du säger så borde du ha uppmärksammat detta. Det finns alltför stor okunskap i dina argument för att dessa ska tas på allvar, att du sedan försöker befästa dessa i egenskap av att vara forskare i evolutionsbiologi är ingen annat än att försöka vara trovärdig. Varför annars skriva ut det och lägga till att du skrivit en bok om att Gud finns nog inte? Du har tagit en ståndpunkt, det är bra, men för att öppna upp en diskussion så borde du ha varit mer påläst i teologi för att kunna argumentera för det du skriver. Däremot låter det spännande det du har fått veta under resa i Indien, men steget till att skriva om att man kan samsas om korset för att vissa hinduiska tolkningar ser Jesus som gudomlig är lika äventyrligt som att påstå att utövare av den mosaiska tron skulle dela eukarastin med de kristna eftersom de dricker vin på fredagens shabat. Man måste skilja på substans och manifestation! Att Jesus ses som gudomlig innebär alltså inte att de kan samsas om korset, även islam ser Jesus som en profet – menar du då att muslimer och kristna skulle kunna dela samma heliga skrift?

  Förövrigt så har tidningen Dagen sitt ursprung ur väckelserörelsen, närmare bestämt Pingströrelsen. Deras samfund, syn på trosperspektivet, och tolkningar är inte helt överensstämmande med Svenska Kyrkans tolkningar. Läs gärna om väckelsens motreaktion mot statskyrkan under 1800-talets mellersta epok och varför denna schism uppstod. Svenska Kyrkan är Apostolisk och öppen för alla. Visst kan man mycket väl diskutera om det är rätt att födas in i institutionen, trots allt så finns det där en ekumenik som vill bygga broar mellan olika trosåskådningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *